La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp a través de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023.

Aquesta concessió es va fer a través d’una Resolució d’atorgament en data 06/11/2023.

Aquest ajut es destina a projectes en dos línies diferents:

Una primer ajuda concedida de 13.757,20 € es destina a les activitats d’Abordatge dels i les professionals per la humanització i qualitat de l’atenció a les persones executades durant el 2023. 

Una altra ajuda concedida de 16.285,53 € es destina a les activitats de sensibilització, conscienciació i xarxa executades en aquest mateix any 2023.